Algemene voorwaarden

Balans Hippique is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda met het KvKnummer 57556555. Balans Hippique is gevestigd in Teteringen, Bergse Pad 8, 4847 NC Teteringen met het telefoonnummer 076-88 88 018.

Artikel 1: begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Balans Hippique: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) ruiters (proefgerichte) clinics, cursussen, aanverwante activiteiten en (juridische) ondersteuning aanbiedt.
 2. De deelnemer: de wederpartij van Balans Hippique.
 3. De clinic: clinics, cursussen en aanverwante activiteiten
 4. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Balans Hippique zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden clinic, cursus, evenement of activiteit.

Artikel 2: Inschrijving clinic

 1. De deelnemer meldt zich aan door te reageren op het aanbod van Balans Hippique. Dit kan per internet (door het verzenden van een e-mail en/of aankoop van een ticket) geschieden. Aanmelding per e-mail geschiedt en is bindend wanneer de deelnemer de naam van opgeeft.
 2. Een mondelinge aanmelding van een deelnemer geschiedt door het bevestigen deel te willen nemen aan een clinic, cursus of activiteit van Balans Hippique.
 3. Indien de deelnemer minderjarig is, is de betalingsbevestiging van ouder of voogd vereist.
 4. De deelnemer ontvangt na aanmelding en betaling van het ticket bericht wanneer en/of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de deelnemer in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
 5. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de deelnemer dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail of aankoop) geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het inschrijfgeld.
 6. Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de clinic, cursus of activiteit ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de clinic.
 7. De cursist voldoet de inschrijfgelden door overmaking van het cursusgeld of entree tarief minimaal 7 dagen vooraf aan de cursus, dan wel door contante betaling (incidenteel) bij de clinic, cursus of activiteit.
 8. In geval van afmelding van de inschrijving binnen 7 dagen voor het plaatsvinden van de betreffende clinic blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd.
 9. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan Balans Hippique na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden.
 10. Alle kosten welke door Balans Hippique moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 3: in aanmerking komen voor een clinic

 1. Balans Hippique geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde clinic uit het aanbod van Balans Hippique.
 2. Indien een cursist minderjarig is, komt de cursist in aanmerking voor een clinic. Indien de leeftijd van de cursist jonger is dan 18 jaar, dan dient tijdens de clinic een volwassen begeleider aanwezig te zijn.
 3. Indien Balans Hippique op enig moment van mening is dat deelname aan een clinic, cursus of activiteit geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van het paard en/of ruiter, kan Balans Hippique de combinatie (cursist en paard) of deelnemer uitsluiten van verdere deelname.
 4. Inenting
  1. De cursist komt eerst in aanmerking voor een clinic met paard wanneer het paard is ingeënt volgens de reguliere inenting(en) verplicht volgens het KNHS-reglement.
  2. Vooraf of bij aanvang van de clinic met paard kan Balans Hippique vragen naar inenting en naar de leeftijd van het paard. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan Balans Hippique besluiten de deelnemer inclusief paard uit te sluiten van verdere deelname aan de clinic.

Artikel 4: Annulering door Balans Hippique

 1. Een clinic, cursus of activiteit heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. Balans Hippique informeert de cursist uiterlijk 1 dag voor de eerste cursusdag of evenement indien de cursus of het evenement geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
 2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 1 dag voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 3. Bij annulering van een cursus doet Balans Hippique een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan.

Artikel 5: Annulering door de deelnemer

 1. bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus of later: 100% van de cursusgelden.
  1. bij annulering langer dan 1 week voor aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd;
  2. Indien een deelnemer de clinic annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de volgende bedragen aan Balans Hippique verschuldigd.
 2. Alleen in overleg met Balans Hippique kan van artikel 5.1 worden afgeweken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Balans Hippique

 1. Balans Hippique is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
 2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de deelnamegelden.
 3. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is Balans Hippique ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Balans Hippique op internet of andere publicaties binden Balans Hippique niet.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de deelnemer

 1. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade welke door de deelnemer, door de deelnemer meegebrachte bezoekers of door de deelnemer meegebrachte paard(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de clinic, cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
 2. Balans Hippique adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 paard onder de standaard W.A.verzekering.
 3. De deelnemer, inclusief paard(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de clinic, cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan Balans Hippique van (voortzetting) van de clinic, cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 8: geschillen

Op overeenkomsten gesloten met Balans Hippique is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.